Wyszukiwarka
PL EN DE

Zezwolenia na odpady

Zeskanowane kody odpadów, które mogę magazynować. W tabeli kody odpadów, którę mogę transportować, zgodnie z wpisem do rejestru Marszałka Województwa Pomorskiego z lipca 2018. Z dniem 24 lipca 2018 roku, każda firma transportująca odpady MUSI posiadać tzw wpis do rejestru. Mój numer BDO to 000033833. Podkreślę raz jeszcze to o czym informuję od marca 2018 roku- obowiązuje tylko zakładka cennik (oczywiście wszystko do negocjacji). Warto zauważyć pozycję 15 01 10*, czyli opakowania po środkach ochrony roślin. Nie mogę ich MAGAZYNOWAĆ, czyli składować u siebie na placu i obawiam się, że takiego zezwolenia LEGALNIE nie posiada w Polsce nikt, poza podmiotami wymienionymi w Opakowania po SOR

1

02 01 04

odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań)

2

02 01 01

Osady z mycia i czyszczenia

3

02 01 02

Odpadowa tkanka zwierzęca

4

02 01 03

Odpadowa masa roślinna

5

02 01 06

Odchody zwierzęce

6

02 01 07

Odpady z gospodarki leśnej

7

02 01 09

Odpady agrochemikaliów inne niż wymienione w 02 01 08

8

02 01 10

Odpady metalowe

9

02 01 81

Zwierzęta padłe i odpadowa tkanka zwierzęca stanowiące materiał szczególnego i wysokiego ryzyka inne niż wymienione w 02 01 80

10

02 01 82

Zwierzęta padłe i ubite z konieczności

11

02 01 83

Odpady z upraw hydroponicznych

12

02 01 99

Inne niewymienione odpady

13

02 02 01

Odpady z mycia i przygotowywania surowców

14

02 02 02

Odpadowa tkanka zwierzęca

15

02 02 03

Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa

16

02 02 04

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

17

02 02 81

Odpadowa tkanka zwierzęca stanowiąca materiał szczególnego i wysokiego ryzyka, w tym odpady z produkcji pasz mięsno-kostnych inne niż wymienione w 02 02 80

18

02 02 82

Odpady z produkcji mączki rybnej inne niż wymienione w 02 02 80

19

02 02 99

Inne niewymienione odpady

20

02 03 01

Szlamy z mycia, oczyszczania, obierania, odwirowywania i oddzielania surowców

21

02 03 02

Odpady konserwantów

22

02 03 03

Odpady poekstrakcyjne

23

02 03 04

Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa

24

02 03 05

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

25

02 03 80

Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81)

26

02 03 81

Odpady z produkcji pasz roślinnych

27

02 03 82

Odpady tytoniowe

28

02 03 99

Inne niewymienione odpady

29

02 04 01

Osady z oczyszczania i mycia buraków

30

02 04 02

Nienormatywny węglan wapnia oraz kreda cukrownicza (wapno defekacyjne)

31

02 04 03

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

32

02 04 80

Wysłodki

33

02 04 99

Inne niewymienione odpady

34

02 05 01

Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia oraz przetwarzania

35

02 05 02

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

36

02 05 80

Odpadowa serwatka

37

02 05 99

Inne niewymienione odpady

38

02 06 01

Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa

39

02 06 02

Odpady konserwantów

40

02 06 03

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

41

02 06 80

Nieprzydatne do wykorzystania tłuszcze spożywcze

42

02 06 99

Inne niewymienione odpady

43

02 07 01

Odpady z mycia, oczyszczania i mechanicznego rozdrabniania surowców

44

02 07 02

Odpady z destylacji spirytualiów

45

02 07 03

Odpady z procesów chemicznych

46

02 07 04

Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa

47

02 07 05

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

48

02 07 80

Wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary

49

02 07 99

Inne niewymienione odpady

50

03 01 01

Odpady kory i korka

51

03 01 05

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04

52

03 01 81

Odpady z chemicznej przeróbki drewna inne niż wymienione w 03 01 80

53

03 01 82

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

54

03 01 99

Inne niewymienione odpady

55

04 01 01

Odpady z mizdrowania (odzierki i dwoiny wapniowe)

56

04 01 02

Odpady z wapnienia

57

04 01 04

Brzeczka garbująca zawierająca chrom

58

04 01 05

Brzeczka garbująca niezawierająca chromu

59

04 01 06

Osady zawierające chrom, zwłaszcza z zakładowych oczyszczalni ścieków

60

04 01 07

Osady niezawierające chromu, zwłaszcza z zakładowych oczyszczalni ścieków

61

04 01 08

Odpady skóry wygarbowanej zawierające chrom (wióry, obcinki, pył ze szlifowania skór)

62

04 01 09

Odpady z polerowania i wykańczania

63

04 01 99

Inne niewymienione odpady

64

04 02 09

Odpady materiałów złożonych (np. tkaniny impregnowane, elastomery, plastomery)

65

04 02 10

Substancje organiczne z produktów naturalnych (np. tłuszcze, woski)

66

04 02 15

Odpady z wykańczania inne niż wymienione w 04 02 14

67

04 02 17

Barwniki i pigmenty inne niż wymienione w 04 02 16

68

04 02 20

Odpady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 04 02 19

69

04 02 21

Odpady z nieprzetworzonych włókien tekstylnych

70

04 02 22

Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych

71

04 02 80

Odpady z mokrej obróbki wyrobów tekstylnych

72

04 02 99

Inne niewymienione odpady

73

05 01 03*

osady z dna zbiorników

74

05 01 05*

wycieki ropy naftowej

75

07 02 13

Odpady tworzyw sztucznych

76

07 02 80

Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy

77

12 01 01

Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów

78

12 01 02

Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów

79

12 01 03

Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych

80

12 01 04

Cząstki i pyły metali nieżelaznych

81

12 01 05

Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych

82

12 01 07*

odpadowe oleje mineralne z obróbki metali niezawierające chlorowców (z wyłączeniem emulsji i roztworów)

83

12 01 09*

odpadowe emulsje i roztwory z obróbki metali niezawierające chlorowców

84

12 01 10*

syntetyczne oleje z obróbki metali

85

13 01 04*

emulsje olejowe zawierające związki chlorowcoorganiczne

86

13 01 05*

emulsje olejowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych

87

13 01 09*

mineralne oleje hydrauliczne zawierające związki chlorowcoorganiczne

88

13 01 10*

mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związków chlorowcoorganicznych

89

13 01 11*

syntetyczne oleje hydrauliczne

90

13 01 12*

oleje hydrauliczne łatwo ulegające biodegradacji

91

13 01 13*

inne oleje hydrauliczne

92

13 02 04*

mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe zawierające związki chlorowcoorganiczne

93

13 02 05*

mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych

94

13 02 06*

syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe

95

13 02 07*

oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe łatwo ulegające biodegradacji

96

13 02 08*

inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe

97

13 03 06*

mineralne oleje i ciecze stosowane jako elktroizolatory oraz nośniki ciepła zawierające związki chlorowcoorganiczne inne niż wymienione w 13 03 01

98

13 03 07*

mineralne oleje i ciecze stosowane jako elktroizolatory oraz nośniki ciepła nie zawierające związków chlorowcoorganicznych

99

13 03 08*

syntetyczne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła inne niż wymienione w 13 03 01

100

13 03 09*

oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła łatwo ulegające biodegradacji

101

13 04 01*

oleje zęzowe ze statków żeglugi śródlądowej

102

13 04 02*

oleje zęzowe z nabrzeży portowych

103

13 04 03*

oleje zęzowe ze statków morskich

104

13 05 06*

olej z odwadniania olejów w separatorach

105

13 07 01*

olej opałowy i olej napędowy

106

13 07 03*

inne paliwa (włącznie z mieszaninami)

107

13 08 02*

inne emulsje

108

13 08 99*

inne nie wymienione odpady

109

15 01 01

Opakowania z papieru i tektury

110

15 01 02

Opakowania z tworzyw sztucznych

111

15 01 03

Opakowania z drewna

112

15 01 04

Opakowania z metali

113

15 01 05

Opakowania wielomateriałowe

114

15 01 06

Zmieszane odpady opakowaniowe

115

15 01 07

Opakowania ze szkła

116

15 01 09

Opakowania z tekstyliów

117

15 01 10*

Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne)

118

15 02 03

Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02

119

16 01 03

Zużyte opony

120

16 01 04*

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy

121

16 01 06

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy niezawierające cieczy i innych niebezpiecznych elementów

122

16 01 07*

Filtry olejowe

123

16 01 10*

Elementy wybuchowe (np. poduszki powietrzne)

124

16 01 11*

Okładziny hamulcowe zawierające azbest

125

16 01 12

Okładziny hamulcowe inne niż wymienione w 16 01 11

126

16 01 13*

płyny hamulcowe

127

16 01 13*

Płyny hamulcowe

128

16 01 15

Płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż wymienione w 16 01 14

129

16 01 16

Zbiorniki na gaz skroplony

130

16 01 17

Metale żelazne

131

16 01 18

Metale nieżelazne

132

16 01 19

Tworzywa sztuczne

133

16 01 19

Tworzywa sztuczne

134

16 01 20

Szkło

135

16 01 20

Szkło

136

16 01 21*

Niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 01 07 do 16 01 11, 16 01 13 i 16 01 14

137

16 01 22

Inne niewymienione elementy

138

16 01 99

Inne niewymienione odpady

139

16 02 09*

Transformatory i kondensatory zawierające PCB

140

16 02 10*

Zużyte urządzenia zawierające PCB albo nimi zanieczyszczone inne niż wymienione w 16 02 09

141

16 02 11*

Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC

142

16 02 12*

Zużyte urządzenia zawierające wolny azbest

143

16 02 13*

Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy5) inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

144

16 02 14

Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13

145

16 02 15*

Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte ze zużytych urządzeń

146

16 02 16

Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15

147

16 03 04

Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16 03 80

148

16 03 06

Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05, 16 03 80

149

16 03 80

Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia

150

16 06 01*

Baterie i akumulatory ołowiowe

151

16 06 02*

Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe

152

16 06 03*

Baterie zawierające rtęć

153

16 06 04

Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03)

154

16 06 05

Inne baterie i akumulatory

155

16 06 06*

Selektywnie gromadzony elektrolit z baterii i akumulatorów

156

16 07 08*

odpady zawierające ropę naftową lub jej produkty

157

16 08 01

Zużyte katalizatory zawierające złoto, srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę (z wyłączeniem 16 08 07)

158

16 08 03

Zużyte katalizatory zawierające metale przejściowe lub ich związki inne niż wymienione w 16 08 02

159

16 08 04

Zużyte katalizatory stosowane do katalitycznego krakingu w procesie fluidyzacyjnym (z wyłączeniem 16 08 07)

160

16 80 01

Magnetyczne i optyczne nośniki informacji

161

16 81 02

Odpady inne niż wymienione w 16 81 01

162

16 82 02

Odpady inne niż wymienione w 16 82 01

163

17 01 01

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

164

17 01 02

Gruz ceglany

165

17 01 03

Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia

166

17 01 06*

Zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne

167

17 01 07

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

168

17 01 80

Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.

169

17 01 81

Odpady z remontów i przebudowy dróg

170

17 01 82

Inne niewymienione odpady

171

17 02 01

Drewno

172

17 02 02

Szkło

173

17 02 02

Szkło

174

17 02 03

Tworzywa sztuczne

175

17 02 03

Tworzywa sztuczne

176

17 02 04*

Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. drewniane podkłady kolejowe)

177

17 03 01*

Mieszanki bitumiczne zawierające smołę

178

17 03 02

Mieszanki bitumiczne inne niż wymienione w 17 03 01

179

17 03 03*

Smoła i produkty smołowe

180

17 03 80

Odpadowa papa

181

17 04 01

Miedź, brąz, mosiądz

182

17 04 02

Aluminium

183

17 04 03

Ołów

184

17 04 04

Cynk

185

17 04 05

Żelazo i stal

186

17 04 06

Cyna

187

17 04 07

Mieszaniny metali

188

17 04 09*

Odpady metali zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi

189

17 04 10*

Kable zawierające ropę naftową, smołę i inne substancje niebezpieczne

190

17 04 11

Kable inne niż wymienione w 17 04 10

191

17 05 03*

Gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierające substancje niebezpieczne (np. PCB)

192

17 05 04

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03

193

17 05 05*

Urobek z pogłębiania zawierający lub zanieczyszczony substancjami niebezpiecznymi

194

17 05 06

Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05

195

17 05 07*

Tłuczeń torowy (kruszywo) zawierający substancje niebezpieczne

196

17 05 08

Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07

197

17 06 01*

Materiały izolacyjne zawierające azbest

198

17 06 03*

Inne materiały izolacyjne zawierające substancje niebezpieczne

199

17 06 04

Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

200

17 06 05*

Materiały budowlane zawierające azbest

201

17 08 01*

Materiały budowlane zawierające gips zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi

202

17 08 02

Materiały budowlane zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01

203

17 09 01*

Odpady z budowy, remontów i demontażu zawierające rtęć

204

17 09 02*

Odpady z budowy, remontów i demontażu zawierające PCB (np. substancje i przedmioty zawierające PCB: szczeliwa, wykładziny podłogowe zawierające żywice, szczelne zespoły okienne, kondensatory)

205

17 09 03*

Inne odpady z budowy, remontów i demontażu (w tym odpady zmieszane) zawierające substancje niebezpieczne

206

17 09 04

Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03

207

19 01 02

Złom żelazny usunięty z popiołów paleniskowych

208

19 01 12

Żużle i popioły paleniskowe inne niż wymienione w 19 01 11

209

19 02 07*

oleje i koncentraty z separacji

210

19 05 01

Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych

211

19 05 02

Nieprzekompostowane frakcje odpadów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego

212

19 05 03

Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania)

213

19 05 99

Inne niewymienione odpady

214

19 06 03

Ciecze z beztlenowego rozkładu odpadów komunalnych

215

19 06 04

Przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów komunalnych

216

19 06 05

Ciecze z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych i roślinnych

217

19 06 06

Przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych i roślinnych

218

19 06 99

Inne niewymienione odpady

219

19 10 01

Odpady żelaza i stali

220

19 10 02

Odpady metali nieżelaznych

221

19 12 01

Papier i tektura

222

19 12 04

Tworzywa sztuczne i guma

223

19 12 05

Szkło

224

19 12 08

Tekstylia

225

20 01 01

Papier i tektura

226

20 01 01

Papier i tektura

227

20 01 02

Szkło

228

20 01 02

Szkło

229

20 01 08

Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

230

20 01 10

Odzież

231

20 01 10

Odzież

232

20 01 11

Tekstylia

233

20 01 11

Tekstylia

234

20 01 21*

Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć

235

20 01 23*

Urządzenia zawierające freony

236

20 01 25

Oleje i tłuszcze jadalne

237

20 01 27*

Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne

238

20 01 28

Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27

239

20 01 33*

Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie

240

20 01 34

Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33

241

20 01 35*

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki5)

242

20 01 36

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

243

20 01 38

Drewno inne niż wymienione w 20 01 37

244

20 01 39

Tworzywa sztuczne

245

20 01 40

Metale

246

20 01 41

Odpady z czyszczenia kominów (w tym zmiotki wentylacyjne)

247

20 01 80

Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19

248

20 01 99

Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny

249

20 02 01

Odpady ulegające biodegradacji

250

20 02 02

Gleba i ziemia, w tym kamienie

251

20 02 03

Inne odpady nieulegające biodegradacji

252

20 03 01

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

253

20 03 02

Odpady z targowisk

254

20 03 03

Odpady z czyszczenia ulic i placów

255

20 03 04

Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości

256

20 03 06

Odpady ze studzienek kanalizacyjnych

257

20 03 07

Odpady wielkogabarytowe

258

20 03 99

Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach